Politika varstva osebnih podatkov

V družbi D & A ITA d.o.o., Japljeva ulica 4, Kamnik, MŠ 5529751000, ki nastopa kot upravljalec osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: D & A ITA d.o.o.) strank in potencialnih strank (v nadaljevanju tudi: stranka)

 

1. Vir in vrste osebnih podatkov

D & A ITA d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi izključno samo od strank in potencialnih strank na podlagi njihove prostovoljne, izrecne, informirane in nedvoumne izjave, s katero privolijo v obdelavo sporočenih podatkov.

Osebni podatki, ki jih stranke posredujejo, so ime in priimek, poštni naslov, naslov elektronske pošte in telefonska številka.

 

2. Kaj je obdelava podatkov

Obdelava podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, kot na primer zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

3. Namen obdelave

D & A ITA d.o.o. obdeluje podatke z namenom komuniciranja s strankami, kar obsega zlasti komunikacijo v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodb in za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, obveščanje o storitvah družbe D & A ITA d.o.o., obveščanje o poslovalnem času, ter obveščanje o poslovnih dogodkih, vsebinah, ponudbah in akcijah.

 

4. Način obdelave podatkov

Podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi in neavtomatiziranimi sredstvi.

Vendar pa D & A ITA d.o.o. ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Spletna stran družbe D & A ITA d.o.o. ustvarja datoteke, znane kot „piškotki“: Google Analytics, Google Maps, Google Fonts.

 

5. Načela obdelave podatkov in obveznosti D & A ITA d.o.o.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje, da bo podatke obdelovala zakonito, pošteno in na pregleden način, ter da so podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene in za določeni rok hrambe.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje, da bo spoštovala vse pravice strank, kot so zapisane v tej politiki, ter ostale pravice po veljavnih predpisih.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje tudi, da bo podatke obdelovala na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo, z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru, če bi bilo potrebno uporabiti podatke za namen, za katerega niso bili zbrani, pred nadaljnjo obdelavo stranki zagotovila informacije o tem drugem namenu in vse relevantne informacije o pravicah stranke v takem primeru.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala nobenim tretjim osebam.

D & A ITA d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru nastanka kršitve osebnih podatkov in če bi bilo verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine stranke, brez nepotrebnega odlašanja sporočila stranki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

 

6. Pravice strank

Vsaka stranka ima sledeče pravice:

 • privolitev za obdelavo osebnih podatkov sme kadarkoli preklicati, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem,
 • ob preklicu privolitve ima pravico doseči, da D & A ITA d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše njene osebne podatke,
 • zahtevati dostop do osebnih podatkov in informacije v zvezi z njimi,
 • zahtevati, da D & A ITA d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke, ali skladno z namenom obdelave dopolni nepopolne osebne podatke,
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov (kar pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti), kadar stranka oporeka točnosti podatkov, kadar zahteva omejitev pri nezakoniti obdelavi, kadar vloži ugovor v zvezi z obdelavo, če D & A ITA d.o.o. podatkov ne bo več potrebovala, stranka pa jih bo potrebovala za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov (kar pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti), kadar stranka oporeka točnosti podatkov, kadar zahteva omejitev pri nezakoniti obdelavi, kadar vloži ugovor v zvezi z obdelavo, če D & A ITA d.o.o. podatkov ne bo več potrebovala, stranka pa jih bo potrebovala za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zahtevati prejem osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vključno s pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu, ne da bi jo D & A ITA d.o.o. pri tem oviral, kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • kadarkoli vložiti ugovor,
 • vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določbe veljavnih predpisov.

Vsaka stranka lahko pravice iz 1. do 7. alineje uveljavi pisno po pošti na naslov D & A ITA d.o.o., Japljeva ulica 4, Kamnik, ali po elektronski pošti na naslov itadar100@gmail.com.

Pravico iz 8. alineje lahko vsaka stranka uveljavi pri nadzornem organu na državni ravni.

 

7. Rok hrambe

D & A ITA d.o.o. bo podatke hranila do preklica privolitve.

 

8. Kontaktni podatki

Kontaktni podatki D & A ITA d.o.o. so:

 • poštni naslov: D & A ITA d.o.o., Japljeva ulica 4, Kamnik,
 • naslov elektronske pošte itadar100@gmail.com.

 

9. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

D & A ITA d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 

Kamnik, 29.1.2022

Hvala za zaupanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.